O agentúre

Založenie Energetickej agentúry v Nitre bolo podmienené aktuálnym stavom energetiky, ktorá je rozhodujúcim faktorom trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja štátu a jeho jednotlivých regiónov. Takmer sústavný rast cien fosílnych palív, environmentálne dôsledky ich extenzívneho využívania, vysoká závislosť na dovoze energetických zdrojov a s tým spojené riziká dávajú do čoraz väčšej pozornosti otázky efektívnosti využitia existujúcich zdrojov, znižovania energetickej náročnosti a orientáciu na obnoviteľné zdroje. Je potrebné celú túto problematiku chápať ako nevyhnutnosť a zároveň výzvu na komplexné riešenia s cieľom otvoriť priestor na realizáciu jednak úsporných opatrení, ktoré môžu znamenať nové investície, nové stimuly rozvoja podnikania, nové pracovné príležitosti ale aj priestor podpory inováciám kde nachádzajú uplatnenie najmä mnohé výskumné kapacity.

Energetická agentúra v Nitre má slúžiť v širšom význame ako stredisko implementácie novej Energetickej politiky EÚ, ktorá si stanovila za cieľ do roku 2020 dosiahnuť podiel obnoviteľné zdroje energie (OZE)  na hrubej spotrebe energie v EU vo výške 20%, ako aj ušetriť aspoň 20% energie k tomu istému roku. Tieto ambiciózne ciele realizuje EÚ prostredníctvom relevantných smerníc, nariadení, programov a nástrojov. V rámci SR ide o energetickú legislatívu, stratégiu energetickej bezpečnosti SR, Stratégiu vyššieho využitia OZE a Akčný plán energetickej efektívnosti SR. Energetická agentúra v Nitre sa bude venovať energetickej efektívnosti – rozumnému využívaniu energií, zvyšovaniu využívania OZE v nadväznosti na ochranu a skvalitnenie životného prostredia. Táto myšlienka by sa mala stať záležitosťou všetkých obyvateľov a témou ich trvalého a rastúceho záujmu.

Back to Top